REN følger opp NEK 399

Nytt nyttig REN-blad!

REN følger opp NEK 399

NEK 399 har kommet i Utgave 2 og er nå, iht beskrivelse av formål og omfang, gjeldende for bolig- og næringsbygg. Normen innebærer i tillegg en vesentlig utvidelse av virkeområdet og har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet allment nett.

Normen spesifiserer krav til koordinering, utforming av tilknytningspunkt og distribusjon, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter.

Tavleprodusenter er i høyeste grad involvert part som leverandør av tilknytningsskap, hovedtavler og etasjefordelere i boligbygg.

 

Den standardiseringen som NEK 399 innebærer gir en økt forutsigbarhet for alle involverte parter, noe som også vil komme utstyrsprodusenter og tavleleverandører til gode.

NEK 399 definerer 3 metoder for tilknytning mot netteier:

  • Metode A Tilknytningspunkt hvor det benyttes tilknytningsskap og overbelastningsvern opp til 125A
  • Metode B Tilknytningspunkt hvor det benyttes hovedfordeling og overbelastningsvern over 80A men ikke over 1250A
  • Metode C Tilknytningspunkt hvor det benyttes hovedfordeling og overbelastningsvern over 1250A

Noen vil fortsatt savne absolutte krav i normen, som eksempelvis krav til kapslingsgrad for tilknytningsskapene. De skal ha utførelse for å tåle de lokale ytre påvirkninger som kan inntreffe på montasjestedet. I tillegg skal utformingen ta hensyn til kulde, kondens, isdannelse og korrosjon. Det refereres til konkrete IEC og ISO-standarder for verifikasjon av disse forholdene.

Det er fortsatt heller ikke absolutt krav til plass for ekom i etasjefordelerne. Dette skal være tilstrekkelig stort for terminering av stamkabel inn og ut, arrangement for internt spredenett i etasje og termineringspunkt for utgående kabler til boliger samt skjøte- og kveilemuligheter for fiberkabel.


Nytt REN blad 4100 med gode illustrasjoner viser prinsipper og eksempler på utførelse av tilknytningspunkt og distribusjon av el- og ekomnett i flere typer el-anlegg.

 

REN følger opp ny tilknytningsnorm med nytt REN-blad 4100 v.4.0.
Dette er retningslinjer som beskriver krav til utførelse av arbeid ved kundetilknytning for lavspenningsnettet. Retningslinjene omfatter el-og ekomforsyning til de fleste typer grensesnitt i henhold til NEK 399:2018.

Utover tilknytningspunkt og distribusjon til bolig- og næringsbygg, tar REN-bladet for seg utforming av fordeling til jernbaneanlegg, ladestasjoner for bil, tunnelanlegg, landstrøm og havneanlegg.

NEK399

Det er i prinsippet kravene i NEK 399 som gjenspeiles i REN-bladet, men REN velger å gi noen retningslinjer i tillegg der normen ikke gir detaljerte krav. Som eksempel på dette kan nevnes at REN blad 4100 beskriver at ekomfelt i etasjefordelere skal ha en bredde på 60cm og en høyde etter behov.

NEK399 2

Etasjefordeler for 12 abonnenter

REN blad 4100 er et godt hjelpemiddel og også for tavleprodusentene for å enes om egnet løsningsalternativ for hvert enkelt prosjekt. Bladet kompletterer NEK 399 med en rekke gode prinsippskisser som viser alternative inntaks- og distribusjonsløsninger i eneboliger, rekkehus, boligblokker, næringsbygg og mange øvrige installasjoner som er tilknyttet allment nett.

Tavleforeningen kan være behjelpelig med å besvare eventuelle spørsmål vedrørende NEK 399 og konsekvensen for tavleanleggene.

Vår FAQ-side finner du under "FAG" her på nettsiden.
Vi henviser også til egen FAQ-side/kategori for NEK 399

www.nk64.no 


Gå inn på www.ren.no for kjøp eller abonnement på REN-blader


Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

 

Comodo SSL