Høy kompleksitet og strengt regelverk, men ingen kvalifikasjonskrav

Manglende kvalifikasjonskrav i produksjonsleddet kan være en trussel for samfunnssikkerheten.

Høy kompleksitet og strengt regelverk, men ingen kvalifikasjonskrav

Artikkelen er også publisert i AMnytt nr. 4/2021

Elektrotavler er viktige og vitale deler av de elektriske anleggene. Tavlebransjen bygger, reparerer og vedlikeholder tavler i samsvar med det aktuelle regelverket og krav til drift og sikkerhet over tid. Virksomhetene må ha spesialisert fagkompetanse som er nødvendig for å ta det faglige ansvaret for tavlenes utførelse, og det benyttes selvstendige tavlemontører med fagbrev for produksjon, service og vedlikehold.

Tavlemontørfaget
Læreplanen for tavlemontørfaget sier at faget skal bidra til en stabil og sikker infrastruktur basert på velfungerende systemer for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi. Det handler videre om å krav til kvalitet, funksjon og sikkerhet i tavler. Faget handler også om samfunnets og arbeidslivets behov for selvstendige fagarbeidere som kan bidra til leveranse av elektriske tavler til industri, bygg og samferdsel. Service, utvidelse og ombygging på installerte tavler inngår i faget.

Hvilke kvalifikasjonskrav stiller myndighetene til tavlebransjen?
EU-direktivene kategoriserer elektrotavler som «elektrisk utstyr». Dette betyr at tavler betraktes som «elektrisk utstyr» i produksjonsfasen, i likhet med forbrukerutstyr som elektriske ovner, varme-pumper, varmtvannsberedere oa. Produksjon av elektrisk utstyr reguleres generelt ikke med forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav. Etter dagens regelverk er det tilstrekkelig at elektrisk utstyr utføres og dokumenters i samsvar med relevante produktnormer. For tavleprodusenter er det formelle kravet kun at tavlene utføres, dokumenteres og verifiseres i samsvar med NEK 439, og at produsenten utsteder en samsvarserklæring som bekrefter at sikkerhetskravene i FEU (Forskrift om elektrisk utstyr) er ivaretatt.

En samsvarserklæring er i realiteten kun et stykke papir som adresserer det juridiske ansvar for at tavlen samsvarer med NEK 439. Hverken myndighetene eller tavlebransjens kunder har noen form for sikkerhet for at tavleprodusenten virkelig er kvalifisert for produksjon av tavler med den viktige funksjon de har i elektriske anlegg.

I EU-direktivene er tavler elektrisk utstyr på linje med forbruksapparater, og ifølge norske myndigheter, er det ingen mulighet for å styrke formaliseringen av tavlebransjens kompetansekrav i Norge. Produksjon av «elektrisk utstyr» reguleres derfor ikke av DSB.

På grunnlag av dette, presiseres det i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) at forskriften ikke gjelder for produksjon av tavler når dette utføres hos tavleprodusent.

Er tavler elektrisk virkelig «bare» et elektrisk utstyr?
Med elektrisk utstyr menes forbrukerutstyr som settes inn i en installasjon etter brukerens behov og ønsker. Vern, koblingsutstyr, måleinstrumenter og annet som plasseres inne i tavlene er også elektrisk utstyr som designes og produseres i samsvar med de respektive produktnormene.

Det fremstår som søkt og ulogisk at produksjon av store komplekse hovedtavler og omfattende fordelingsanlegg som konstrueres for et konkret elektrisk anlegg, skal likestilles i regelverket med produksjon av elektrisk forbrukerutstyr som brødristere eller annet.

elektrotavle installert

Når en elektrotavle er installert, en den en nødvendig, viktig og uunnværlig del av det elektriske anlegget. Prosjektering av tavlen er koordinert med de aktuelle nettforholdene og resten av bygningsinstallasjonen. Med viktig beskyttelsesutstyr, koblingsutstyr og styresystemer, utgjør tavlene både hjertet og hjernen i elektriske installasjoner og omfattes av både FEL og FEK.

Alt videre arbeid i installerte tavler omfattes av FEK og skal utføres av montør med relevant fagbrev og med registrert installatør som faglig ansvarlig. I FEK omfattes ikke elektrotavler av begrepet «elektrisk utstyr», men betraktes som en del av installasjonen.


Hvor bekymringsfullt er det at en elektrovirksomhet ikke har forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav?
Er det rimelig at tavlebransjen, som bygger sentrale og vitale deler av et elektrisk anlegg, ikke er regulert ved kvalifikasjonskrav og registreringsordning, mens bygningsinstallasjonen for øvrig krever elektrikere med Gr.L sertifikat, faglig ansvarlig med bestått installatørprøve og registrering i DSBs Elvirksomhetsregister? FEK gir sikkerhet for fagkompetansen i installasjonsbransjen og sikrer fagmessig utførelse og kvalitet som ivaretar elsikkerheten.

Forskriften ivaretar ikke at tavler, som deler av det elektriske anlegget, utføres av virksomheter og fagpersonell med dokumentert fagkompetanse.

Hvilken trygghet har installatører, industribedrifter og maskinbyggere for at leverte tavler er konstruert og utført av virksomheter med fagkompetanse og tavlemontører med fagbrev?

Kan oppdragsgivere selv vurdere og ta ansvar for tavleutførelsen?

 

Tavleprodusentenes rolle

tavleprodusentene er viktige underleverandører

Tavleprodusentene er viktige underleverandører til installasjonsbransjen og tavlene utgjør en stadig viktigere del av et elektrisk anlegg. De er «hjertet» i enhver installasjon og skal i tillegg til viktige styrefunksjoner ivareta brann- og elsikkerheten og hindre skader på person og eiendom.

I tillegg til å produsere tavler er også tavleprodusenter alltid den best egnede til å utføre service eller tilleggsarbeider i installerte tavler.

Men tavlebransjens ansvarsbevisste kunder kan ikke alene holde tavlebransjen seriøs. Forskriftsmessige kvalifikasjonskrav for tavleforetak og personell er helt nødvendig for å kvalitetssikre tavlenes utførelse i samsvar med krevende anleggsbeskrivelser, forskriftskrav og normer. En registreringsordning vil også være nødvendig og til stor nytte for at myndighetene skal kunne opprettholde tilstrekkelig tilsyn med tavleprodusentene som viktig elektrobransje.

Tavleforeningen mener
Det kan ikke være rom for udokumenterte kvalifikasjoner i tavlebransjen. I store komplekse installasjoner, industriprosjekter eller maskinanlegg, bør man aldri risikere at laveste tavletilbud er billigst på grunn av manglende spesialkompetanse og seriøsitet hos en tavleprodusent. En feilfri og trygg installasjon i bygg, i industrien eller på en maskin, krever dokumenterte kvalifikasjoner i alle ledd. Ved å stille forskriftskrav til utførende bedrifter og personell, vil det være et trygt grunnlag for et ensartet og definert kvalifikasjonsnivå i tavlebransjen.

Tavler som blir utført av virksomheter og personell uten dokumentert fagkompetanse, kan ha feil og mangler som ikke er synlige i leveringsøyeblikket, men som kan forårsake personskade og kritisk uønsket og uforutsett driftsstans etter en tid.

Tavleforeningen arbeider målbevisst for regulering av bransjen gjennom forskriftsbelagte kvalifikasjonskrav i FEK og registreringsordning for virksomhetene.
Vi registrerer at foreningens målsettinger har sympatisører i mange leire og i bransjens markeder, og vi ser fram til videre fornuftig dialog med myndigheter, politikere og andre som kan påvirke denne utviklingen.

Tavlebransjens oppfordrer kunder og samarbeidende organisasjoner til å støtte opp om den ansvarsbevissthet som tavlebransjen utviser og til å ytre sin enighet om formalisering av kvalifikasjonskrav for tavlebransjen i det offentlige rom.

 

20.06.2021
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder i Tavleforeningen

 

 

Comodo SSL