Spørsmål: Trenger instruert personell FSE-kurs?

Last ned svar - Instruert personell
Last ned svar - Tavlemontører

Instruert personell
Spørsmål: Trenger instruert personell FSE-kurs?
Konklusjon

Oppgavene til instruert person er i prinsippet arbeid under spenning. Instruert person omfattes derved av relevante krav u FSE-forskriften. Opplæring og instruks skal baseres på kravene i FSE-forskriften og gjennomføres årlig. FSE-forskriften retter seg ikke i hovedsak mot instruert personell, med instruertes opplæring skal ha opplæring som er basert på kravene i forskriften. Mange fag-instanser tilbyr kurs i FSE spesielt rettet mot instruert personell (relevant utvalg). Kursene tilbys ofte i 3 deler: Generell opplæring, befaring og gjennomgang i eget anlegg og førstehjelp.

Resonnement

DSB har i Elsikkerhet nr. 73 stadfestet hva en instruert person er, hvilke oppgaver instruert personell kan utfør og hvilken opplæring som er nødvendig for instruert personell.

I korthet kan man si at instruert personell skal læres opp av sakkyndig person til å kunne utføre behovsorienterte oppgaver innen drift og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som eies av egen arbeidsgiver. Formålet er å opprettholde drift på en sikker måte inntil sakkyndig personell kommer til stedet for søking og oppretting av feil. Eksempler på slike oppgaver er å skifte sikringer, resette vern, legge inn vern ol. Det skal ligge en behovskartlegging og en risikovurdering bak hver enkelt instruerte persons oppgaver og det skal foreligge en skriftlig instruks.

Når det gjelder opplæring, gir DSB videre følgende retningslinje: En instruert person skal gis årlig opplæring av sakkyndig person med en grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan. Det skal foreligge en instruks som tydelig beskriver omfang og begrensninger av de oppgaver som instruert personell kan utføre uten at dette reduserer person- og anleggssikkerheten. Rutiner for bruk at personlig verneutstyr (hansker, visir, isolert verktøy osv) skal inngå i denne instruksen. For å klarlegge kravet til eventuell FSE-kurs, må man gå til FSE-forskriften med tilhørende veiledning:

§2. Virkeområde, sier følgende: Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller som er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg.

Indirekte kan man utlede her at FSE-forskriften gjelder for instruert personell som er tillagt oppgaver innen drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Slikt arbeid er «arbeid under spenning» og krever opplæring utover usakkyndig status.

Veiledningen til §2. Virkeområde, avslutter som følger: En person som er instruert til å ivareta enkle driftsmessige oppgaver, omfattes ikke av begrepet ukyndig person. Dette innebærer at instruert person vil omfattes av relevante krav i FSE-forkriften. I veiledningen til §3 Ansvar-Hvem forskriften retter seg mot, stadfestes følgende:

Virksomheter som kun har instruert person for å ivareta enkle driftsoppgaver omfattes ikke av virkeområdet til denne forskriften. Eier av en slik virksomhet har imidlertid ansvar for at det benyttes en virksomhet med elektrofaglig kompetanse til å utarbeide instruksen og at den instruerte gis nødvendig opplæring for å ivareta sin egen sikkerhet. Instruksen skal basere seg på krave i FSE-forskriften.

Dato/Sign:

22.04.2015
Hans-Petter Nybakk
Faglig leder

 

Comodo SSL