28.05.2021:

Frakoblingsutstyr for nettforsyning til hovedtavlen

Spørsmål: Kan 3-polt bryter benyttes i hovedtavlen som overstrømsvern og frakoblingsutstyr i inngående TN-nett forsyning?

Last ned svar


14.05.2021:

Flere strømkilder i parallell

Spørsmål: Hvilke krav og prinsippløsninger beskriver NEK 400:2018 og Tolkning 11 når fordelinger forsynes fra mer enn én strømkilde i parallell, og hva betyr dette for utforming av fordelingstavler?

Svar:

Fordeling med flere strømkilder:
Utforming av installasjoner med flere strømkilder er i utgangspunktet beskrevet i NEK 400:2018 avsnitt 303.2.1.2 og 551.2.301 med tilhørende skjematiske figurer.

NEK 400 påpeker at når fordelinger har flere strømforsyninger, kan det oppstå alvorlige driftsproblemer, brann, korrosjon og elektromagnetisk støy, fordi driftsstrømmer kan vandre i andre ledende deler i bygningen, eks. bygningskonstruksjonen.

NK64 har, pga problemstillinger ved tilknytning av parallelle strømkilder og N-leder, revurdert forholdene knyttet TN-systemer med flere strømkilder. Det er lagt vekt på en tydelig samkjøring av kravene i avsnitt 303.2.1.2 og avsnitt 551.2.301 i NEK 400:2018. I vurderingen er det tatt hensyn til pågående revisjon av relevante IEC-normer også er lagt til grunn.

NK64s vurderinger har resultert i en «tolkning» som er vedtatt i komiteen 04.02.2021 og dokumentert som Tolkning 11 av NEK400:2018.

Tolkning 11 gir nyanserte krav og løsningsprinsipper avhengig av om hovedtavlen forsynes fra flere interne strømkilder eller om tavlen forsynes fra intern strømkilde i tillegg til det eksternt forsyningsnett. Hovedformålet er alltid å sikre at N-leder har en sikker forankring til PE-leder i alle driftssituasjoner.

Tolkning 11 beskriver følgende tiltak for å ivareta kravene i NEK 400:2018. avsnitt 303.2.1.2 og avsnitt 551.2.301, med referanse til Figur 1 til 5 i tolkningen:

 • etablere en egen jordelektrode i installasjonen som tilknyttes PE-/PEN-leder
  installasjonens hovedfordeling (se a) i Figur 1, 2,3, 4 og 5), og
 • etablere én forbindelse (system-referanse-leder) mellom nøytralleder og PE/PEN-leder i
  installasjonens hovedfordeling (se b) i Figur 1, 2, 3, 4 og 5), og
 • forbinde nøytralpunktet for strømforsyningsenheter som er tilknyttet
  hovedfordelingen med nøytralleder i installasjonens hovedfordeling (se c) i
  Figur 1, 2, 3, 4 og 5), og
 • forbinde PE-klemme på interne strømforsyningsenheter med en beskyttelses
  jordleder til PE-leder i installasjonens hovedfordeling/fordeling (se d) i Figur 1, 2, 3, 4 og
  5), og
 • sørge for at interne strømforsyningsenheter ikke har direkte forbindelse mellom
  strømforsyningsenhetens nøytralpunkt og beskyttelsesjordleder (se e) i
  Figur 1, 2, 3, 4 og 5), og
 • koble innkommende PEN-leder fra et eksternt forsyningsnett til PEN-leder i
  installasjonens hovedfordeling (se f) i Figur 2, 3 og 4),
  (installasjonens hovedfordeling vil da ha en PEN-leder i stedet for en PE-leder),
  og
 • etablere en nøytralleder, som ikke kan kobles ut, mellom installasjonens
  hovedfordeling og underfordelingen som en strømforsyningsenhet er tilkoblet
  (se g) i Figur 2 og 4) for å sikre forbindelse mellom N-leder og PE-leder ved ulike
  driftstilstander.

I tolkningen påpekes at kravet til frakobling i NEK 400 avsnitt 537.2.1.1 fravikes for bestemte situasjoner når det benyttes 3-polt brytere. Det anses imidlertid at dette ikke innebærer økt risiko, da spenningspotensialet i N-leder vil være tilnærmet lik spenningspotensialet i PE-leder i disse situasjonene.

Tolkning 11 presiserer videre at det ikke er nødvendig at overstrømsvernet kobler ut N-leder men at dette kan ivaretas av en allpolig lastbryter i serie.

Dersom det er nødvendig å kunne spenningssette N-leder før faselederne, f.eks. ved synkronisering og innkobling av en strømforsyningsenhet, kan det bli behov for å benytte et allpolig frakoblingsutstyr sammen med et 3-polig innkoblingsutstyr. (Se Tolkning 11 Fig.6 og denne FAQ Skisse 4)

Oversikt over tilførselsledere, bruk av 3- eller 4-polt bryter og eventuell jording av strømforsyningsenhetenes nøytralpunkt-punkt, med referanse til Figurene 1-5
i Tolkning 11

FAQ NEK 400 flere strømkilder

Tavleforeningen har på grunnlag av Tolkning 11 utarbeidet følgende prinsipielle arrangement for hovedtavler med én og flere strømkilder:

Skisse 1
Hovedtavle med én strømkilde

Skisse 2.1
Hovedtavle med to interne strømkilder

Skisse 2.2
Hovedtavle med en intern strømkilde i tillegg til eksternt forsyningsnett, inntaksmetode B

Skisse 2.3
Hovedtavle med en intern strømkilde i tillegg til eksternt forsyningsnett, inntaksmetode C

Skisse 3
Hovedtavle med 2 interne strømkilder og Bus Tie Breaker

Skisse 4
Hovedtavle med 2 interne strømkilder, Bus Tie Breaker, 3-pol bryter for innkobling ved synkronisering og 4-pol lastbryter for frakobling


12.03.2020:

Spørsmål: Kan tavlerom ha sprinkleranlegg, og hvilke konsekvens vil eventuelt sprinkleranlegg ha for utførelsen av tavlene og tavlerommet?

Last ned svar


Énpolt koblingsutstyr

Spørsmål: Kan énpolt koblingsutstyr benyttes for å etterkomme krav om frakobling av alle strømførende ledere?

Last ned svar


Krav til frakobling av N-leder

Spørsmål:

I NEK 400:2018 5-53 537.2.1.1 er formulering om frakobling av N-leder endret i forhold til samme avsnitt i NEK 400:2014.
I NEK 400:2014 er kravet: «Nøytralleder skal frakobles samtidig med faselederne».
I NEK 400:2018 er kravet: «Når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faselederne».

Medfører denne endringen noen endringer i praksis for tavleprodusenter?

Last ned svar


Still ditt spørsmål

 

TILBAKE TIL FAQ
TAVLEFORENINGEN

MELD DEG PÅ NYHETSBREV HER

Tlf: 67 52 60 10

Postadresse:  Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo
E-post: post@tavleforeningen.no


Content © Tavleforeningen. Webdesign ©2023 Web Norge.